ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย English

รายการใหม่ในช่วง     วัน 
พบรายการใหม่ 9 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 9


หนังสือ
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี - นาฏศิลป์อาเซียน (พื้นบ้าน) ครั้งที่ 4
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวน1  

ข่าวสารห้องสมุด
ชื่อเรื่องข่าวสารห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ -
จำนวน1  

หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือ Workshop โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศกับมิติทางวัฒนธรรม
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวน1  

หนังสือ
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2560 = Bygone Artists of Siam
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2560
จำนวน1  

หนังสือ
ชื่อเรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 - 2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวน1  

หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวน1  

หนังสือ
ชื่อเรื่องสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวน1  

หนังสือ
ชื่อเรื่องสารานุกรมความงามด้วยภูมิปัญญาไทย พ.ศ. 2559
ผู้แต่งสุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2559
จำนวน1  

หนังสือ
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนเมืองมา วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ผู้แต่ง
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวน1  


   หน้าที่ /1